I finally made 75×50 buttons for my older anime/manga fanlistings so that I could make a pretty network page at Ichigo.nu

Crayon Shinchan:
– 50×50 (9), 75×50 (5), 100×50 (2)

Doraemon:
– 75×50 (4)

Full Metal Panic!:
– 75×50 (15)

KareKano:
– 75×50 (10)

KareKano: Arima & Miyazawa:
– 75×50 (3)

Yuugiou: Atemu & Anzu:
– 75×50 (7)

Yuugiou: Seto & Shizuka:
– 50×50 (3), 75×50 (3), 100×50 (3)